32:11ל״ב:י״א
1 א

קטנתי מכל החסדים ומכל האמת נתמעטו זכיותי על ידי חסדים ואמת שעשית עמי לכך אני ירא שמא משהבטחתני נתקלקלתי בחטא ויגרום לי להמסר ביד עשו לשון רש"י ואיננו נכון בלשון הכתוב ועוד כי אמר אחרי כן ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים ומה יועיל הבטחון ההוא אם גרם החטא אחר כך ועוד כי יעקב הזכיר שתי הבטחות שהבטיחו הקב"ה בבית אל ובחרן ואמר תחלה מה שנאמר לו בחרן ה' האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך והוא שנאמר לו בצאתו מבית לבן (לעיל לא ג) שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך והנה אחרי כן לא היטיב לו בכל החסדים ובכל האמת האלה שיתמעטו זכיותיו על ידיהם אבל "קטונתי" לומר כי קטון הוא מהיותו ראוי לכל החסדים שעשה עמו וכן מי יקום יעקב כי קטון הוא (עמוס ז ב) מהיותו יכול לסבול כל הנגזר עליו וכן אמרו בבראשית רבה (עו ח) קטונתי רבי אבא אמר איני כדאי והחסדים הם הטובות שעשה עמו בלא נדר והאמת הטובה אשר הבטיחו ואימת לו הבטחתו יאמר שאיננו ראוי שיבטיחנו ויעשה לו אותן טובות שהבטיחו בהן ולא לטובות אחרות רבות שעשה עמו ולא הבינותי דעת אונקלוס שתרגם מכל חסדין ומכל טבון והוא רגיל לתרגם חסד ואמת "טיבו וקשוט" (לעיל כד מט להלן מז כט) ואולי עושה חסדים הצלתו אשר הצילו פעמים רבות מכל צרותיו ועשה אמת כל הטוב הזה שהיה לו כי נתן לו בנים ובנות ועושר ונכסים וכבוד והנכון בעיני כי החסדים הקיימים יקראו אמת כי היא מגזרת אמנה כטעם ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם ( ז טז) ענין קיום לחמו נתן מימיו נאמנים (ישעיהו לג טז) כאשר אמר היו תהיה לי כמו אכזב מים לא נאמנו (ירמיהו טו יח):

I am unworthy of all the kindnesses and of all the truth: ... But rather "katonti," is to say that he is small (deficient) from being worthy of all of the kindnesses that He did for him. And likewise, "How will Jacob survive, as he is so small" (Amos 7:2) - from being able to withstand all that is decreed upon him. And likewise did they say in Genesis Rabbah 76:8, "'Katonti': Rabbi Abba said, 'I am not worthy.'" And "the kindnesses" are the goodnesses that He did for him without a [promise], whereas "the truth" is the good that He promised him and [then] fulfilled His promise. [About this, Ya'akov] said that he was not worthy that He should have promised him and done those goodnesses for him, nor of the many other goodnesses that He did for him... And that which is correct in my eyes is that lasting kindnesses are called emet (truth), since it is from the root, "amana" - like the meaning of, "Your house and your kingship shall ever be neemanah (steadfast) before you" (II Samuel 7:16); and the sense of "with his food supplied and his drink neemanim (assured)" (Isaiah 33:16); and as it states, "you have been to me like a spring that fails, like waters that cannot be neemanu (relied on)" (Jeremiah 15:18).