16:6ט״ז:ו׳
1 א

ותענה שרי ותברח מפניה חטאה אמנו בענוי הזה וגם אברהם בהניחו לעשות כן ושמע ה' אל עניה ונתן לה בן שיהא פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני הענוי

And Sarai oppressed her and she fled from her presence (literally face): Our mother sinned in this oppression, and also Abraham in permitting her to do so. And Hashem heard her [Hagar's] oppression and gave her a son who would be a wild ass of a man to oppress the descendants of Abraham and Sarah in all kinds of oppression.