16:6ט״ז:ו׳
1 א

ותענה שרי ותברח מפניה חטאה אמנו בענוי הזה וגם אברהם בהניחו לעשות כן ושמע ה' אל עניה ונתן לה בן שיהא פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני הענוי:

And Sarai oppressed her and she fled from her presence (literally face): Our mother sinned in this oppression, and also Abraham in permitting her to do so. And Hashem heard her [Hagar's] oppression and gave her a son who would be a wild ass of a man to oppress the descendants of Abraham and Sarah in all kinds of oppression.