12:15י״ב:ט״ו
1 א

וטעם ויראו אותה שרי פרעה כי כאשר ראו אותה המצרים אמרו ראויה זאת לשרים הגדולים והנה הביאוה אליהם וגם הם יראו לנפשם מנגוע בה כי מפני היופי הגדול ידעו כי המלך יחפוץ בה מאד ויהללו אותה ביניהם לומר ראויה היא למלך לשון רש"י וזה דעת אונקלוס שאמר ושבחו יתה לות פרעה או שהללוה אל המלך עצמו ושלח ולקחה:

Pharaoh’s official’s saw her. They declared that she was fitting for Pharaoh. The official’s were afraid to touch her themselves, knowing that Pharaoh would desire her.