7:3ז׳:ג׳
1 א

ואני אקשה את לב פרעה אמרו במדרש רבה (שמו''ר ה ו) גילה לו שהוא עתיד לחזק את לבו בעבור לעשות בו הדין, תחת שהעבידם בעבודה קשה. ועוד שם (יג ד) כי אני הכבדתי את לבו (להלן י א), אמר רבי יוחנן מכאן פתחון פה למינין לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובה. אמר רבי שמעון בן לקיש יסתם פיהם של מינין, אלא אם ללצים הוא יליץ (משלי ג לד), מתרה בו פעם ראשונה ושניה ושלישית ואינו חוזר בו והוא נועל בו דלת מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. כך פרעה הרשע, כיון ששגר הקב''ה אצלו חמש פעמים ולא השגיח על דבריו, אמר לו הקב''ה אתה הקשית את ערפך והכבדת את לבך, הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך:
והנה פירשו בשאלה אשר ישאלו הכל, אם השם הקשה את לבו מה פשעו, ויש בו שני טעמים ושניהם אמת האחד, כי פרעה ברשעו אשר עשה לישראל רעות גדולות חנם, נתחייב למנוע ממנו דרכי תשובה, כאשר באו בזה פסוקים רבים בתורה ובכתובים, ולפי מעשיו הראשונים נדון. והטעם השני, כי היו חצי המכות עליו בפשעו, כי לא נאמר בהן רק ויחזק לב פרעה (להלן פסוק יג, כב, ח טו), ויכבד פרעה את לבו (להלן ח כח, ט ז). הנה לא רצה לשלחם לכבוד השם, אבל כאשר גברו המכות עליו ונלאה לסבול אותם, רך לבו והיה נמלך לשלחם מכובד המכות, לא לעשות רצון בוראו. ואז הקשה השם את רוחו ואמץ את לבבו למען ספר שמו, כענין שכתוב והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וגו' (יחזקאל לח כג):
ואשר אמר קודם המכות (לעיל ד כא) ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם, יודיע למשה העתיד לעשות בו במכות האחרונות, כענין שאמר (לעיל ג יט) ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך וזה טעם ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אותותי, כלומר שאקשה לבו למען רבות מופתי בארץ מצרים. כי בחמש מכות האחרונות גם בטביעת הים נאמר ויחזק ה' (להלן יד ח), כי לב מלך ביד ה' על כל אשר יחפוץ יטנו (משלי כא א):

And I will harden Pharaoh’s heart – they said in the Midrash Rabbah (5:6) that [God] revealed to him that [God] would in the future harden [Pharaoh’s] heart so that judgment would be done on him for enslaving them with hard labor. And we read more there (13:4) because I made his heart heavy (Shemot 10:1) – from this verse, said Rabbi Yochanan, the minim say that he had no chance of doing teshuvah. Rabbi Shimon ben Lakish answered: ‘let the mouths of the minim be closed, rather He laughs at mockers (Mishlei 3:34), he was warned once, and twice and three times and he did not repent, and He closes the door of teshuvah so to extract [retribution] from him what he sinned. So with the evil Pharaoh, God sent [warnings] to him five times and he did not listen to [God’s] words, God said to him: ‘you stiffened your neck and you made your own heart heavy, behold I am going to add impurity to your impurity.
And here is the answer to the question that everyone asks: If God hardened Pharaoh’s heart, what then was his transgression [since he had no choice]? There are two answers, which both hold true: First, Pharaoh, in his wickedness, had unjustifiably treated the Jews terribly, so he was punished with the withdrawal of the path of repentance, and there are many verses regarding this in the Torah and the Writings, and he was punished by his original deeds. Secondly, only the second half of the [ten] plagues were brought upon Egypt due to Pharaoh’s transgressions, as the Torah states, And Pharaoh’s heart was strengthened, (Shemot 7:13, 26; 8:15), and Pharaoh hardened his heart (ibid. 8:28, 9:7). He did not want to send the Jews out of Egypt for the glory of God; rather, when the plagues increased and he was becoming too worn out to withstand them, his heart softened and he decided to send them out because of the severity of the plagues themselves, but not in order to do the will of his Creator. Therefore, God strengthened his spirit and gave courage to his heart so that His Name would be declared [throughout the world], as we read: Thus will I magnify Myself, and sanctify Myself, and I will make Myself known in the eyes of many nations; and they shall know that I am Adønαi. (Ez. 38:23).
And that that is written before the plagues (Shemot / Ex. 3:19) and I know that the king of Egypt will not let you go, this is the reason for and I will stiffen Pharaoh’s heart and multiply My wonders that is to say that I will stiffen his heart so as to increase my wonders in the land of Egypt, because in the last five plagues, and also in the drowning at the sea it is written and Adønαi strenghthened (14:8) because the heart of the king is in the hand of Adønαi He turns it how He wants.