4:1ד׳:א׳
1 א

זה מבואר וכבר זכרנו ענינו בפרקים הקודמים:

This is clear and we have already elucidated its matter in the previous chapters.