3:1ג׳:א׳
1 א

זה ההסתכלות מביא האדם לידי ענוה בזכרון מאין בא. והסתכלו באחריתו יביאהו לבזות בעניני העולם. והסתכלו לגודל המצוה יביאהו למהר לשמוע מצותיו. וכשיעלו בידו אלו השלשה דברים לא יחטא כלל:

This perusal brings a person to humility - in remembering from where he came. And his perusal of his end will bring him to disparage matters of the world. And his perusal of the greatness of the Commander will bring him to be quick to listen to His commandments. And when these three come into his hand, he will not sin at all.