2:1ב׳:א׳
1 א

מבואר הוא שדרך הישרה היא הפעולות הטובות אשר בארנו בפ' הרביעי והם מהמעלות הממוצעות מפני שבהם יקנה האדם לנפשו תכונה חשובה ויהיה מנהגו טוב עם בני אדם והוא אמרו תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם: אח"כ אמר שצריך ליזהר במצוה שיחשב בה שהיא קלה כשמחת הרגל ולמידת לשון הקדש כמצוה שהתבאר לך חומרתה שהיא גדולה כמילה וציצית ושחיטת הפסח ושם סיבת זה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות ובאור זה הענין כאשר אומר והוא שהתורה כולה ממנה מצות עשה וממנה מצות לא תעשה. ואמנם מצות לא תעשה באר הכתוב העונש על כל אחת מהן מלבד המעט מהן וחייב על קצתם המיתות ועל קצתם הכרת ומיתה בידי שמים ומלקות וידענו מענשי מצות לא תעשה כלם מה מהם איסורם גדול ומה מהם למטה ממנו והם שמנה מדרגות. המדרגה הראשונה והיא הגדולה שבהם הם הדברים שחייבים עליהם סקילה. והמדרגה שלמטה הימנה מחויבי שרפה. והשלישית מחויבי הרג. והרביעית מחויבי חנק. והחמישית מחויבי כרת. והששית מחויבי מיתה בידי שמים. והשביעית מחויבי מלקות. והשמינית לאוין שאין לוקין עליהם ומאלו המדרגות נדע חומר העון וקלותו אבל מצות עשה לא התבאר שכר כל אחת מהן מה היא אצל השי"ת וכל זה כדי שלא נדע איזו מצוה צריך מאד לשמרה ואיזו מצוה למטה הימנה אבל צוה לעשות ענין פלוני ופלוני ולא הודיע שכר איזה משניהם יותר גדול אצל הש"י ומפני זה צריך להזהר עליהם כולם ומפני זה העיקר אמרו העוסק במצוה פטור מן המצוה מבלתי הקשה בין המצות אשר הוא מתעסק בה ובין האחרת אשר תבצר ממנו ולזה ג"כ אמרו אין מעבירין על המצות ר"ל כשיזדמן לך מעשה מצוה לא תעבירהו ותניחהו לעשות מצוה אחרת ואח"כ אמר ואע"פ שלא התבאר שיעור חבוב מצוה על מצוה יש בהן צד הקשה והוא שכל מצות עשה שתמצא אותה שיתחייב העובר עליה עונש גדול דע שבעשייתה ג"כ שכר גדול המשל בו שהמילה וקרבן פסח ושביתה בשביעית ועשיית מעקה כל אלו מצות עשה אבל חיוב העושה מלאכה בשבת סקילה ואשר מבטל מילה או קרבן במועד חייב כרת והמשים דמים בביתו לאו והוא אמרו ולא תשים דמים בביתך ומזה תדע ששכר שביתה בשבת יותר גדול משכר מילה ושכר המילה יותר גדול אצל השי"ת משכר עשיית המעקה והוא ענין אמרו והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה וג"כ אמר שכר עבירה כשלא תעשה אותה גם זה לא התבאר אמנם תלמדהו מענשה שהחטא אשר ענש עושהו גדול שכר הנחתו כפי הערך ההוא מן הגודל כמו שהתבאר בקדושין באמרם כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה וכבר ביארנוהו שם ולשון התורה בהיות המעשים ידועים אצלו יתברך כמו שמשה רבינו עליו השלום אמר מספרך אשר כתבת:

It is clear that the straight path is the good actions which we have elucidated in the fourth chapter (Eight Chapters 4), and they are the virtues of moderation. As through them a person acquires a fine disposition and he will have a good way with people. And he said it is "praiseworthy for the person adopting [it], And praiseworthy to him from [other] people." And afterwards, he said that he needs to be careful with a commandment that he thinks is light - like rejoicing in the holiday, and study of the Holy Tongue - as with a commandment the great weightiness of which is clear to you - like circumcision and tsitsit (fringes) and slaughtering of the Pesach sacrifice. And there the reason for this is for you do not know the reward given [for the fulfillment] of [the respective] commandments. And the elucidation of this matter is as I will say. And it is that the entire Torah has positive commandments and negative commandments. It is true that Scripture elucidated the punishment of each negative commandment except for a few of them. And one is obligated the death penalties for some of them and excision and death at the hand of the Heavens and lashes for some of them. And we know from all of the punishments of the negative commandments which of the prohibitions are great and which ones of them are below them. And they are eight levels: The first level - and it is the greatest of them - are those things for which one is obligated stoning. And the one below it are the ones that obligate burning. And the third are the ones that obligate killing (decapitation). And the fourth are the ones that obligate strangling. And the fifth are ones that obligate excision. And the sixth are ones that obligate death at the hand of the Heavens. And the seventh are ones that obligate lashes. And the eighth are negative commandments for which we do not give lashes. And from these levels we can know what is the weightiness of a sin or its lightness. But what is the reward from God, may He be blessed, of each of the positive commandments is not elucidated. And all of this is so that we do not know which commandment requires that we keep it much and which commandment is below it. Rather He commanded to do matter x and y and He did not make known the reward of which one of them is greater from God, may He be blessed. And because of this one needs to be careful about all of them. And because of this principle, they said (Sukkah 25a), "One who is engaged in a commandment is exempt from [another] commandment," without comparing [the weight of] the commandment that he is involved in to the other one from which he is refraining. And for this, they also said (Pesachim 64b et. al.), "We do not skip over commandments," meaning to say that when you chance upon the performance of a commandment, do not skip over it and leave it to do another commandment. And afterwards he said that even though the [relative] desirability of each commandment is not elucidated, there is an angle of comparison. And that is that every positive commandment wherein you find that one who transgresses it is obligated a great punishment, know that there is also a great reward in doing [the commandment]. And the example of this is that circumcision, slaughtering the Pesach sacrifice, resting on the seventh [day] and the making of a parapet are all positive commandments. Yet the obligation of one who does work on Shabbat is stoning, but the one who refrains from circumcision or the sacrifice on the holiday is obligated [only] excision and the one who 'places blood in his house' (by refraining from setting up a parapet) violates a negative commandment [without a tangible punishment], and that is that which is stated (Deuteronomy 22:8), "do not place blood in your house." And from here you know that the reward of Shabbat is greater than the reward of circumcision and the reward of circumcision is greater with God, may He be blessed, than the reward of making a parapet. And that is the matter of his saying, "Also, weigh the loss [that may be sustained through the fulfillment] of a commandment against the reward [that may be obtained] for [fulfilling] it." And he also said "the gain of a transgression," when you do not do it - this too is not elucidated. However you can learn it from the punishment of the sin. When the sin for which the sinner was punished is great, the reward for his refraining from it is according to that level of greatness, as is elucidated in Kiddushin 39b in their saying, "Anyone who sits and does not commit a sin is given a reward like the one who does a commandment" - and we have already explained it there. And the expression of the Torah of actions being known to Him, may He be blessed, is like that when our teacher Moshe, peace be upon him, stated (Exodus 32:32), "from Your book that you have written."