1:15א׳:ט״ו
1 א

אמר עשה תלמוד תורה השרש והעקר וכל שאר עסקיך נמשכים אחריו אם נזדמן נזדמן ואם לא הזדמן לא הזדמן ואין נזק בהבצרו: ואמרו צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה כאברהם אבינו שיעד בפת לחם אחת והביא חמאה וחלב ובן הבקר וג' סאין קמח סלת ורשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים כעפרון שנתן הכל בדבריו ובמעשה לא הניח אפילו פרוטה אחת מן הדמים:

He said to make Torah study the center and the main thing and your other affairs secondary to it - whether they turn up or whether they not turn up, since there is no damage [from their] absence. And they said (Bava Metzia 87a), "The righteous say little and do much" - like our father, Avraham, who designated one loaf of bread and brought "curds and milk and a calf" (Genesis 18:8) and three seah of fine flour. "And evildoers say much and do not do even a little" - like Efron who gave everything [away] in his words, but in practice did not even leave one small coin from the [purchase price].

2 ב

סבר פנים יפות. הוא שישא ויתן עם הבריות בנחת ובדברים ערבים ורצוים:

"a pleasant countenance": That is when he interacts with the creatures calmly and with pleasant and welcome words.