4:1ד׳:א׳
1 א

טרף בקלפי והעלה שני גורלות כו':
כל מקום שזוכר בזו המסכת שם רוצה בו שם המפורש רוצה לומר יו"ד ה"א. ואין הלכה כרבי ישמעאל: