8:6ח׳:ו׳
1 א

[היכן שורי כו'] כל זה מבואר לפי שאילו הודה היה חייב לשלם:

2 ב

[אמר לנושא כו'] כל זה מבואר וכבר הקדמנו עקרו וכל מה שאמר בזה הפרק חייב ופטור ר"ל חייב משום שבועת הפקדון שחייב על מה שיכחיש בה קרן וחומש ואשם כמו שקדם באורו ופטור משבועת הפקדון אבל הוא חייב משום שבועת בטוי לפי שנשבע לשקר וכבר התבאר ששבועת בטוי חייבין על זדונה מלקות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד:

3 ג

סליקא לה פירוש המשניות להרמב"ם ממסכת שבועות