8:5ח׳:ה׳
1 א

רשב"ג אומר משום ר"ש בן הסגן כו':
שמונים ושתי רבוא שמנה מאות אלף ועשרים אלף דינר ומלאכת הפרוכת היא מלאכת התשבץ וכל מה שנזכר בזה הפרוכת הכל לשון הבאי וכן בארו בש"ס: