7:6ז׳:ו׳
1 א

ז' דברים התקינו ב"ד כו':
מנחת כ"ג היא מה שאמר הכתוב בה זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה' ביום המשח אותו עשירית האיפה סלת למנחה מחציתה בבקר ומחציתה בערב ואין הלכה כרבי יהודה: