7:5ז׳:ה׳
1 א

בראשונה היו ממשכנים כו':
ממשכנים את מוצאיה ענינו שהיו ממשכנים מוצא העולה עד שיביא נסכים המחויבים לאותו המין: