5:6ה׳:ו׳
1 א

שתי לשכות היו כו':
חשאי הוא הסוד והסתר וכל הענין מבואר אינו צריך פירוש אחר: