3:3ג׳:ג׳
1 א

חטאת לזו ועולה לזו כשר עשה כולן למעלה מחצה כו':
אין כאן עירוב כל עיקר לפי שאלו היה שם עירוב היה הדין שימותו כולם כמו שהקדמנו בתחלה אבל נולד לו ספק באיזו משתיהן עשה למעלה ואיזו למטה והבן זה: