3:2ג׳:ב׳
1 א

אחת לזו ושתים לזו ושלש לזו ועשר לזו ומאה כו':
כל זה מבואר: