8:1ח׳:א׳
1 א

אמר הכתוב בכלאי הכרם פן תקדש (דברים כ״ב:ט׳) יבא בקבלה פן תקדש תוקד אש ר"ל לשרפם ולא יהנה בהם: ופי' מלהרביע הוא להרכיב זכר על נקבה ויכניס כמכחול בשפופרת ואז ילקה: ומה שאמר כלאי בהמה אסורין זה עם זה ר"ל שאסור הרבעת הבהמות שהם מורכבות מב' מינין אלו עם אלו כגון שירכיב פרד על סוסיא כמו שיתבאר בפרק שאחר זה: