5:1ה׳:א׳
1 א

ללקט עשר גפנים לבית סאה שיהיה בשעור בית סאה י' גפנים:

2 ב

ונטועות כהלכתן. הוא שיהיו שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב:

3 ג

כרם דל. הוא המדולדל ר"ל שגפניו מועטין ואף על פי כן יקרא כרם: ופירוש נטועות ערבוביא שנתערבב ואינו נטוע על סדר שורות שורות וכבר הקדמנו בפרק שקודם זה מה התועלת בהיות המקום שנטעו בו הגפנים כרם והיות זה השם נופל עליו או היותו בלתי כרם ואין הלכה כרבי מאיר: