7:4ז׳:ד׳
1 א

שלשה שאכלו כאחד אינן רשאין ליחלק כו': טעם הענין הזה מבואר כי כשיגיעו לעשרה יוסיף מלת הברכה כפי שאמרנו: