7:2ז׳:ב׳
1 א

נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם כו': אין הלכה כרבי יהודה וזה שאמר קטנים אין מזמנין עליהם הוא כשלא ידעו ענין הברכה שהוא הדור ורוממות הקב"ה אבל כשידעו למי מברכים מזמנין עליהם והנשים מזמנות לעצמן: