6:4ו׳:ד׳
1 א

היו לפניו מינים הרבה רבי יהודה אומר אם יש ביניהם ממין שבעה כו': ממין שבעה אחד משבעה מינין הספורים בתורה והם חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון זית ודבש והוא התמר. והלכה כחכמים: