5:5ה׳:ה׳
1 א

המתפלל וטעה סימן רע לו ואם שליח צבור הוא כו': מטורף מת והוא מלשון טירוף כמו שזכרנו כי השכחה הוא אבוד הדבר מכח הזכרונות: