4:6ד׳:ו׳
1 א

היה יושב בספינה או בקרון או באסדא כו': קרון מין ממיני העגלות ואסדא ספינה קטנה מאד יעברו בה בנחלים הגדולים ושמה המפורסם בלשון ערב אצל בני אדם מעד"ה: