4:3ד׳:ג׳
1 א

רבן גמליאל אומר בכל יום ויום מתפלל אדם י"ח כו': פירוש מעין שמנה עשרה ובארו ענין זה ואמרו [כ"ה לשון הירושלמי אליבא דרב] סוף כל ברכה וברכה על דמיון שאומר לך אתה חונן לאדם דעת ברוך אתה ה' חונן הדעת סלח לנו אבינו בא"י חנון המרבה לסלוח וכן עד סופם לבד משלש ראשונות ושלש אחרונות לא יוסיף בהם ולא יגרע מהם ופירוש שגורה שלא נתבלבל לשונו אבל אומר אותה במהירות ורגילות והלכה כרבי עקיבא: