3:3ג׳:ג׳
1 א

נשים ועבדים וקטנים פטורים מק"ש ומן התפילין כו': כל זה מבואר ועוד יתבאר זה הענין במקומו במסכת קדושין (פ"א) במצות שאין הנשים חייבות בהן ומה טעם לא יתחייבו: