2:7ב׳:ז׳
1 א

וכשמת טבי עבדו קבל עליו תנחומין כו': כל זה מבואר: