7:5ז׳:ה׳
1 א

מכרו חוץ מאחד ממאה שבו כו': גנב ברשות הבעלים וטבח ומכר חוץ כו': כל זה מבואר: