6:6ו׳:ו׳
1 א

גץ שיצא מתחת הפטיש והזיק חייב כו': ואין הלכה כרבי יהודה: