5:5ה׳:ה׳
1 א

החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרה"ר כו': החופר בור ברה"ר ונפל לתוכו שור כו': כל זה מבואר אין צריך פירוש: