Leviticus 16:9 ויקרא ט״ז:ט׳
1 א

והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליי' וגו'. לפי ששניהם חטאת כמו שקדם הנה ראוי שיאמר הכהן שהוא ליי' חטאת והנה יעשהו חטאת לשם יתע' בזה המאמר רק בתחלת ענינו לא היה מבואר בו אם יהיה לשם יתע' או לעזאזל והנה יניעהו ויקריבהו לצד המערב בעת ההיא להורות שהוא יהיה קרב להשם יתעלה: