Radak on Hosea
1:1א׳:א׳
1 א

דבר ה' אשר היה אל הושע. והנה דברי נבואתו היו דברי תוכחה לישראל ויהודה שעשו הרע בעיני ה' בימי המלכים האלה כמו שכתוב: