35:16ל״ה:ט״ז
1 א

כברת, פירשו בו מיל, ולפי דעתי כי הכף שימוש, וברת שם, מן ולא ברה אתם לחם (שמואל ב' י"ב) והכף כף השמוש, כמו כעשרים איש כאלפים אמה. ר"ל שיעור מהלך מן העיר עד מקום שסועדין בו הולכי דרכים.

ויסעו...כברת, the meaning of the word כברת הארץ is equivalent to approximately 1200 meters. I believe that the letter כ here is a preposition, the name of the word describing the distance being ברת. We find a similar construction in Samuel II 12,17 ולא ברה אתם לחם “he did not even eat a little amount with them. [I do not understand the relevance of this verse to the word כברת in our verse. Ed.] The letter כ may be a כף הדמיון a letter introducing an estimate, such as כעשרים איש, about 20 men, or כאלפים אמה, approximately 2000 cubits.

2 ב

ותקש בלדתה, היה לה קושי וצער גדול מהלידה עד שמתה ממנה. ויהיה ותקש פועל עומד אע"פ שהוא מן הדגש, או יהיה יוצא, ופירש כי הלידה קשתה וצערה אותה מאד:

ותקש בלדתה, she endured great pain during her birthing. The word ותקש may be an intransitive mode of the verb in spite of the dagesh in the letter ת, or it may be in the transitive mode meaning that the pains caused her body to become rigid, interfering with the birthing process. At any rate, she suffered extreme pain.