14:18י״ד:י״ח
1 א

ומלכי צדק מלך שלם, הוא ירושלים, וכן כתוב ויהי בשלם סכו (תהלים ע"ו) ונקראו מלכי ירושלים מלכי צדק מן אדני צדק וכן כתוב בספר יהושע אדני צדק מלך ירושלים (י' א'), כי ירושלים הוא מקום הצדק והשלום לא יסבול עול וחמס ומעשה תועבה זמן ארוך, לפיכך מקיא החטאים היושבים בה. כמו שאמר ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם (ויקרא י"ח) ואמר אלהי נכר הארץ (דברים ל"א) כי היא כנגד קו השוה ואוירה מזוג, וכן אמר יפה נוף משוש כל הארץ (תהלים מ"ט) ואמרו בדרש (פדר"א כ"ז, ב"ר נ"ו נדרים ל"ב) כי מלכי צדק הוא שם בן נח.

ומלכי צדק מלך שלם, the word שלם is another word for ירושלים, and we find it referred to as such in Psalms 76,3 ויהי בשלם סכו, “Salem became His abode.” It was customary to give the title Malki Tzedek or Adoni Tzedek, to kings of Jerusalem in those days, just as the kings of Egypt were called Pharaoh. Compare Joshua 10,1 where we find אדני צדק מלך ירושלים. Jerusalem traditionally represented the center of righteousness and peace. It is a place in which iniquity is less tolerated than anywhere else. This is why the Torah warned in Leviticus 18,28 that the Israelites should take care that the land not spew them out just as it had spewed out previous inhabitants because they had defiled it. The reason the Torah in Deuteronomy 31,16 uses the somewhat enigmatic expression אלוהי נכר הארץ, is that the kind of conduct by the people in that city that were spewed out, was a conduct that was irreconcilable (alien) with the very nature, spiritual climate, prevailing in, and being part of that holy city. The sons of Korach already recognised and extolled this spiritual climate of the very city when they said in Psalms 48,3 יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב, “fair-crested, joy of all the earth, Mount Zion, summit of Tzafon, city of the great King.” In the Midrash quoted by Rashi, Malki Tzedek is identified as Shem, the son of Noach.

2 ב

הוציא לחם ויין, לפי שהיו באים מן המלחמה עיפים הוציא לחם ויין.

הוציא לחם ויין, seeing that these people came back from battle tired, he brought them bread and wine to strengthen and refresh them.

3 ג

והוא כהן לאל עליון, לא לכוכבים ולמזלות אלא לאל עליון לבדו הוא משרת ועובד כמו אברהם והנלוים אליו.

והוא כהן לאל עליון, he did not worship the stars or other celestial phenomena but only the supreme and invisible G’d. In this respect he was like Avram and those who had joined him.