276ער״ו
1 א

(סי' רע"ו סעיף ב') מהשמות שאינם נמחקים. כ"כ הב"י בשם הר"י אסכנדרני שהביא ראיה מהירושלמי דאיתא שם היה כותב ג' שמות הרי זה מפסיק ביניהם והא לא מצינו ג' שמות הויות סמוכים להדדי אע"כ דכל שמות שאינן נמחקים צריך כתיבה לשמה והב"י כתב עלה ואין זה ראיה דאפשר לפרש כמ"ש הנ"י כנון שהניח ביריעה שמות הרבה שלא רצה לכתבם מפני שלא היה המקום נקי ובא עתה לכתבם ביחד וכתב הב"י מ"מ נכון הדבר לכתוב כל השמות שאינם נמחקים לשמה עכ"ל משמע דזהו רק לכתחילה אבל דיעבד לא פסל דהרי באמת ממה דפי' הנ"י הכי להירושלמי מוכח דס"ל דדוקא בשם הויה בעי' כתיבה לשמה וכ"כ הרדב"ז (ח"ב סי' ק"ב):

2 ב

(שם) ואם לא עשה כן פסול. ובספר דבר שמואל (סימן ע"ו) כתב לספק אם הוא דאורייתא או דרבנן וע' תוספת ע"ז (דף כ"ו ע"א) מוכח דס"ל דהוא דאורייתא:

3 ג

(ש"ע סעיף ט') אסור למחוק. ע' תשו' תשב"ץ (ח"א סי' קע"ז):

4 ד

(שם) משבעה שמות שאינם נמחקים. ואם כתובים בשאר לשונות דינם ככנויים. תשב"ץ (ח"א סימן ב') וע"ש עוד (סי' קכ"ז ובח"ב סי' ע"ג):

5 ה

(שם) אלהים. היכי דסמוכים יחד אלהי האלהים בזה האלהים הוא חול דקאי השופטים דעלמא והוא ית' שופט עליהם כי רם ה' כ"כ הב"י בסי' זה בשם המ"ס וביהושע (כ"ב כ"ב) אל אלהים ה' פירש"י אל כל אלהים הוא ה' וכ"נ כרש"י (תהלים נ' א') ולפ"ז בפסוקים הנ"ל מותר למחוק תיבת אלהים אולם בירושלמי (פ"ק דמגילה ה"ט) ובמדרש רבה (בראשית פ"ח סי' ט"ז) מבואר דכולהו שמות נינהו וצ"ע. והייתם כאלהים יודעי טוב ורע חול ע"כ ראיתי פניך כראות פני אלהים חול מחנה אלהים קודש. מס' סופרים:

6 ו

(ש"ך ס"ק י"ב) לשם קדושה מותר למחקו. ע' במשבצות זהב א"ה (סי' ל"ב סק"ב) וע' בט"ז כאן (סק"ז) ובת' חוות יאיר (סי' ט"ז) ובמחנה אפרים בחי' ליו"ד (הל' ס"ת):

7 ז

(שם ס"ק י"ג) מותר למחוק ורבינו אליעזר ממיץ בספר יראים (אות ט') כתב דזהו דוקא בכתב ע"ג כלים או ע"ג קורה כיון דאין זה מקומו דאין דרכו לכתוב אלא על קלף מש"ה אינו מקדש אלא מקומו אבל בכתב על הקלף אינו נמחק גם לפניו ע"ש והיינו כפי פי' הב' שבפרש"י ערכין (ו' ע"א) אבל משמעות דעת כל הפוסקים כפירש א' בפירש רש"י שם ואין חילוק בין קלף לקורה:

8 ח

(ט"ז ס"ק ז') והנה בת' מהר"ר בנימין ע' בת' מהר"ם לובלין (סי' קי"ב):

9 ט

(בסה"ד) כיון דמגוף השם היא במקום הזה. וכן הסכים בחי' הגרשוני:

10 י

(סעיף י"א בהג"ה) או לגרד הרגל. ויתחיל לגרד ממטה למעלה שאם יתחיל מלמעלה מיד שיגרוד מעט יהיה לו צורת ה' ת' מנחם עזריה (סי' ל"ו) וע' בת' חו"י (סי' ט"ז) וע' תשו' מהר"ל מפראג בסי' חינוך ב"י (סימן ע"ה) ובת' מהרלב"ח (סימן צ"ז) ובגן המלך להרב ג"ו (סימן ט"ז):

11 יא

(שם) ולתקנה. בת' ג"ו (חא"ח כלל ב' סי' י"ב וי"ג) העלה דזהו רק בה' אחרונה של השם אבל לא בה' הראשונה דהוי שלא כסדרן דאף בס"ת צריך שיהיה השם כסדרו והלך אחריו בת' שמש צדקה (סי' נ"ב) וכן מבואר בפשיטות דעת הרב מו"ה טיאה בשאלתו להגאון נ"ב (סי' ע"ה) דמדבריהם מבואר דבכל אזכרות כן דבעי' כסדרן ואולם מדברי הא"ר (סי' ל"ב סקל"ב) מבואר דס"ל בפשיטות דבשם אלהים אינו מזיק שלא כסדרן וגם נראה דעת הנ"ב אף דלא חשיב להרב מו"ה טיאה על פרט זה לא משום דמודה לו בזה אלא דלא היה צריך לזה שם לדינא להשיב על זה אבל הוא לנפשיה נראה דלא ס"ל בזה כהרב מוה"ט כמבואר במהדורא תניינא שלו (סי' קע"א) דנראה בפשיטות דבשם אלהים אינו מזיק שלא כסדרן אלא דבשם הויה אפשר דס"ל דמזיק שלא כסדרן מכח דברי הזוהר הק' אלא דס"ל דאין ללמוד מזה לשארי שמות דאף דהג"ו כתב דמסברא כיון דבכמה דברים שוים שארי שמות לשם הויה ה"נ בזה מ"מ אינו מוכרה כיון דהזוה"ק אתי עלה מדברי הרמזים שמורים אם הויה כסדרן י"ל דאינו כן בשארי שמות. ואולם מדברי המג"א (סימן ל"ב סקכ"ז) נראה דס"ל בפשיטות דאף בשם הויה כשר מדמכשיר דפוס בס"ת ולא חיישינן שנדפס תחילה אות הב' כמו דחושש כן בתפילין ובאמת לא ראיתי ראיה ברורה בדברי הג"ו לפסול בדיעבד דמדברי הזוה"ק אין ראיה רק לענין לכתחלה כמ"ש הרב השואל שם והרב ג"ו לא השיב לו על פרט זה ולדינא צ"ע ועכ"פ בשארי שמות נ"ל להקל בדיעבד כיון דדעת הא"ר והנ"ב מפורש כן ויש עוד סניף לזה דמדברי ספר כנפי יונה (סי' רע"א) ד"ה אכן בענין הדפוס מבואר דס"ל בפשיטות דאף שם הויה לא בעי' כסדדן:

12 יב

(שם) יש לספק בדבר אם מותר. בתשב"ץ (ח"א סי' נ' ונ"א ובח"ב סי' ע"ג) כתב דמדינא אסור לגרוד דלהרבה פוסקים אם רגל הה' נוגע בגגו כשר וע' בת' פ"י (ח"א סי' א'):

13 יג

(שם סעיף י"ב) יתלה הדל"ת למעלה. שהרי לא היה כוונתו לכתוב השם עכ"ל העט"ז נ"ל ללמוד מזה דאלו היה כוונתו לכתוב השם היה אסור לתלות הד' דעי"ז דקורים עתה יהודה הוי כמחיקת השם ע' א"ר (א"ח סי' קמ"ב סק"ג) ובת' רשד"ם (חיו"ד סי' קפ"ז):

14 יד

(שם) ומוחק ה' אחרונה. שהרי לא קידש אותה הה' אלא הד' אותיות הראשונות עכ"ל העט"ז ולא ידעתי דאף אם קידש אותה הה' הא כיון דכבר נכתב הד' ובשעת בתיבת הה' אחרונה א"א לקרותו בשם הויה אלא בשם יהודה איך יחול עליו קדושת השם וצ"ע: