5:1ה׳:א׳
1 א

בעשרה מאמרות נברא העולם ומה תלמוד לומר. מבראשית ועד ויכלו כתוב תשעה פעמים ויאמר ובראשית נמי מאמר הוא שנא' (תהלים ל"ג ו') בדבר ה' שמים נעשו שאי אפשר שנבראו שמים וארץ אלא במאמר:

With ten utterances the world was created. And what is learned: "And He said" is written nine times from "In the beginning" (Genesis 1:1) to "And completed" (Genesis 2:1). And "In the beginning" is also an utterance, as it is stated (Psalms 33:6), "By the word of the Lord the heavens were made" - as it is impossible that the heavens and the earth were created without an utterance.

2 ב

ומה תלמוד לומר והלא במאמר אחד יכול להבראות. ר"ל מה בא ללמדנו כשאמר כי בעשרה מאמרות נברא העולם. או פירושו מה תלמוד לומר לבראו בעשרה מאמרות:

And what is learned - couldn't it have been created by one utterance?: It wants to say, what is this teaching us, when it says, "With ten utterances the world was created?" Or the explanation is "what is learned" in creating it with ten utterances.

3 ג

אלא כדי להפרע מן הרשעים. שמאבדין במעשיהם העולם שהוא דבר גדול שנברא בעשרה מאמרות וכן מדת הדין עתיד להפרע מהן:

Rather, [it is] in order to punish the wicked who destroy with their actions the world which is a big thing - as it was created with ten utterances: And the trait of strict justice will punish them accordingly in the future.

4 ד

וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות. שלא נברא העולם אלא לעשות בו הישר בעיני ה' והעושים כן מקיימין אותו:

and to give reward to the righteous who sustain the world that was created with ten utterances: As the world was only created to do in it that which is 'straight in the eyes of the Lord.' And [hence] those that do so, preserve it.