5:17ה׳:י״ז
1 א

כל מחלוקת וכו'. לומר כי מה שאמר כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים הכונה שלעולם יתקיימו במחלוקת והיום יחלוקו בדבר א' למחר בדבר אחר ומחלוקת יהיה קיים ונמשך ביניהם כל ימי חייהם ולא עוד אלא שאורך ימים ושנות חיים יוסיפו להם:

Every argument, etc. [This is] to say about that which it said, "Every argument that is for [the sake of] heaven's name, it is destined to endure" - the intention is that they will endure in their argument forever. And [so,] today they will argue about one thing and tomorrow about another; and argument will endure and continue between them all the days of their lives. And not only this, but [also] 'length of days and years of life will be added to them.'

2 ב

ושאינה לשום שמים אין סופה להתקיים. רק במחלוקת הראשון יספו יתמו ושם ימותו כמחלוקת של קרח:

But if it is not for [the sake of] heaven's name - it is not destined to endure: Rather they will cease in their first argument. 'They will end and die there' - as in the argument of Korach.