4:20ד׳:כ׳
1 א

אלישע בן אבויה אומר הלמד תורה לילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חדש. כי אין הכתיבה בנייר החדש יכולה למחוק כך תורה שבילדותו לא תשכח מלבו:

Elisha ben Abuya says: One who teaches to a child is compared to what? To ink written on new parchment: As writing on new parchment cannot be erased, so [too] the Torah of his youth will not be forgotten from his heart.

2 ב

והלמד תורה לזקן למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר מחוק. שמהרה נפסדת הכתיבה ההיא. כן תורה שבזקנותו משתכחת מהרה ומשל בזה אמרו במבחר הפנינים הלמד תורה לילד למה הוא דומה כפתוח על האבן. והלמד תורה לזקן דומה כפתוח על החול. ואל יאמר הזקן הן אני עץ יבש אחרי שאין התורה מתקיימת בידו ולמה יקרא והבל ייגע כי מכל מקום שכרו אתו אשר למד וטרח ועשה מצוה ומה לו אם לא יזכרנה שבין כך ובין כך השכר נותנין לו. משל לשוכר שנתן לשני פועלים טרסקל נקובה לדלות בו מים ופסק עמהם לעשות עמו מלאכה זו יום אחד. טפש אומר מה תועלת במלאכתי. הפקח אומר ומה לי השכר יתן לי. כך הזקן מה לו אם הוא שוכח שכר נותנין לו. אחד המרבה ואחד הממעיט בזכרונו ובלבד שיתכוין לבו בשמים:

And one who teaches to an elder is compared to what? To ink written on scraped parchment: As that writing will quickly be lost. So too is the Torah of his old age quickly forgotten. And there is a metaphor about this said in Choice Pearls: "One who teaches to a child is compared to what?" To one who engraves on a stone. "And one who teaches to an elder is compared" to one who engraves on the sand. But the elder should not say, "Behold I am a dry tree" - that since the Torah does not stay preserved in his hand, why should he read, and he would toil in vain - since nonetheless, his reward is with him for having learned and exerting himself and doing a commandment. And what difference is it to him if he does not remember it - whether it is this way or that way, he is given the reward. There is a parable [relevant to this] about an employer who gave containers with holes to two workers with which to draw water, and he agreed with them that they do this work for him for a day. The silly one said, "What is the point of my work?" The clever one said, "What is it to me? He will give me the wage [regardless]." So is [it with] the elder - what is to him if he forgets, the reward will be given to him. It is the same for the one who remembers a lot and the one who remembers a little - as long as his heart is directed to the Heavens.

3 ג

רבי יוסי בן יהודה איש כפר הבבלי אומר הלמד מן הזקנים למה הוא דומה לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן. כי בהתישן על החכמה ובכל יום ויום מוסיף פנים לכל דבר ודבר ומתקן אותן ויורד לסוף הדעת עד כי הוא נקל להבין כי בישישים חכמה ואורך ימים תבונה (איוב יב יב):

Rabbi Yose ben Yehuda, man of Kfar HaBavli, says: One who learns from elders is compared to what? To one who eats ripe grapes and drinks aged wine: As by aging with the wisdom, each and every day he adds new faces to each and every thing and improves them; and he reaches the bottom of knowledge, to the point where it is easy for him to understand. As 'wisdom is with the seniors, and understanding with the long-lived.'

4 ד

והלמד מן הקטנים למה הוא דומה לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגתו. כי עדיין לא נתבשלה חכמתם בקרבם:

And one who learns from young ones is compared to what? To one who eats unripe grapes and drinks wine from its press: As their wisdom has still not ripened within them.

5 ה

רבי אומר אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו שיש קנקן חדש מלא ישן וישן אפילו חדש אין בו. כי בחשיבות היין הישן לא יפסד בכלי החדש כך אם הקטני' נחכמו מן הזקנים ילמוד כל אדם לפני הקטנים תחלה. וזהו מה שיש בין דברי ר' יוסי בן יהודה לדברי רבינו הקדוש ע"ה. כי רבי יוסי היה אומר כי אם הזקנים והקטנים כלם חכמים עם הזקנים ילמוד לפי (שברוב חכמת) [שחכמת] הזקני' מבושלת. ורבינו הקדוש ע"ה (היה אומר) אין הולכין בחכמה אלא אחר הרוב ואם ימצא הקטנים נבונים ודבריהם נכונים וחכמתם מרובה ילמד לפניהם. ושני הדברים האלה אליהוא אמר אותן שנא' (איוב ל"ב ז') אמרתי ימים ידברו ורב שנים יודיעו חכמה אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. כי מתחלה היה אומר כדברי ר' יוסי בן יהודה כי רוב שנים יודיעו חכמה. אחר שראה כי הוא ילד מחבריו הזקנים אמר כי רוח היא באנוש. ולפעמים כי הילד יחכם מן הזקן ותהיה חכמתו מבושלת ממנו ודבריו מתוקנים וברורים הדברים. לכן טוב ללכת אחר ילד וחכם מאיש זקן ונשוא פנים ואיננו כמוהו בחכמה:

Rebbi says: Do not look at the jug but rather at what is in it. For there are new jugs full of old, and old that do not have even new within them: As because of the quality of the old wine, it will not go bad in the new vessel. So [too], if the young ones have become wiser than the elders. every man should learn from the younger ones first. And this is the difference between the words of Rabbi Yose ben Yehuda and the words of our holy Rabbi, peace be upon him: As Rabbi Yose would say that if the elders and the young ones are both wise, one should learn with the elders - since (generally, the wisdom of) [that the wisdom of] the elders is ripe. And our Rabbi, peace be upon (would say [that]) with wisdom, we only go with the greater. And [so,] if it is found that the young ones are [more] understanding and their words are correct and their wisdom is greater, one should learn in front of them. And Elihou said both of these things, as it is stated (Job 32:7-8), "I said, let age speak; let advanced years declare wisdom.' But truly it is the spirit in men, the breath of the Almighty that gives them understanding." As at first, he would say like the words of Rabbi Yose ben Yehuda - that "advanced years declare wisdom." [But] after he saw that he was younger than his colleagues, the elders, he said that "it is the spirit in men." And sometimes it is the young one who is wiser than the elder and his wisdom is more ripe than [the latter]. And his words are refined and the matters are clear. Hence, it is better to go after a young one who is wise than an elder who is honored but is not like [the first] in wisdom.