Ptil Tekhelet
Title page שער
1 א

מאמר פתיל תכלת

2 ב

והוא חלק שני למאמר "שפוני טמוני חול" אשר הוצאנו לאור בעזהש"י בשנת תרמ"ז שבו נתבאר אפשרות מציאת התכלת בזמן הזה. ובחלק הזה יתבאר שהחלזון נמצא על פי הסימנים המבוארים מדברי חז"ל שהם נמצאים באותו חלזון הנמצא, שמורים באצבע שזה הוא החלזון שבדמו צבעו את התכלת לפנים בישראל למלאכת המשכן ולציצית. וגודל יקרתו אז. וזמן העלמתו. ולאיזה סבה נעלם. ודיני פרטי מראה התכלת והצביעה והבדיקה ומעלות התכלת וסגולותיה היקרים, ודיני הטלת התכלת בציצית הכריכות והחוליות, וקונטרס שער התשובה לבאר קצת דברינו במאמרנו הראשון:

3 ג

אשר העליתי והכינותי בעניי הצעיר והדל באלפי ישראל גרשון חנוך באאמו"ר הרב הגאון הקדוש מוהר"ר יעקב זללה"ה מאיזבצא