Yoreh Deah, Siman 279:1 יורה דעה, ער״ט:א׳
1 א

ספר תורה שאינו מוגה אסור להשהותו כו' משום אל תשכן באהליך עולה וגר וכתב בהג"מ דאף בנביאים וכתובים מיירי ורבי' ירוחם כתב דה"ה לגמרא ופירושים ולשאר ספרים שצריכין לפרש דיני התורה ומצותיה (וכתב רמ"א בד"מ ז"ל ואני שמעתי שיש חרם קדמונים שלא להגיה שום ספר ע"פ הסברא ועיין בתשובת ר"ד כהן סימן ט"ו עכ"ה):