Yoreh Deah, Siman 246:15 יורה דעה, רמ״ו:ט״ו
1 א

מפני שרוב נשים אין דעתם מכוונת כו' אבל אם למדה לעצמה אנו רואות שיצאו מהרוב ולכך כתב לעיל שיש לה שכר ור"ל אם למדה התורה על מכונה שאינה מוציאה לדברי הבאי אבל האב אינו רשאי ללמדה דדילמא תוציא דבריה לדברי הבאי כי הוא אינו יודע מה שבלבה וק"ל: