Pri Tzadik
Title שער
1 א

ספר פרי צדיק

2 ב

על התורה ור"ח וחנוכה

3 ג

הן הנה אמרות קדושות וטהורות שיצאו מפה קדוש, פום ממלל רברבין, מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו, ונספח בתוכו

4 ד

ספר קדושת שבת וקונטרס שביתת שבת

5 ה

ובסופו קיצור קונטרס עת האוכל שהמה כתובים בעצם כתי"ק

6 ו

מאת כבוד קדושת אדמו"ר הגאון הקדוש, שר התורה, כחד מקמאי, דמי לבר אלהין, עטרת תפארת ישראל, לו דמיה תהלה,

7 ז

רבינו צדוק הכהן זצוקללה"ה מלובלין הכ"מ

8 ח

בן הרב הגאון החסיד וכו' ר' יעקב הכהן זצ"ל אב"ד דק"ק קריזבורג.

9 ט

זכות קדושת תורתו וצדקתו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן: