Petach Einayim on Sanhedrin 5aפתח עינים על סנהדרין ה׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Petach Einayim on Sanhedrin 5a"
Toggle Reader Menu Display Settings
Petach Einayim on Sanhedrin
5aה׳ א

ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדים תורה ברבים. אפשר לפרש במ"ש פ"ב דיומא אמר רבא לא משכחת צורבא מרבנן דמורה אלא מלוי או יששכר והקשה הרב מהרש"א דהא דהע"ה אתי מיהודה והלכה כמותו ותירצו המפרשים במ"ש פ"ה דערובין דוד דגלי מסכתא נתקיימה תורתו בידו ולחד פירושא היינו שהיה מלמד לאחרים וזה סגולה דגם מאן דלא אתי מלוי ויששכר הלכה כמותו. והרב יפה תואר הקשה במ"ש בב"ר דרוב הסנהדרין מיהודה הוו דהרי לאסוקי כהלכה לוי ויששכר בעי. וניחא ליה דהש"ס איירי ביחיד וכדקאמר צ"מ דמורה אבל ברבים כלם מורים כהלכה ע"ש ואפשר דז"ש אלו בני בניו של הלל שמלמדים ובזה זוכים לכוין להלכה כתירוץ המפרשים ועוד ברבים רמז תירוץ הרב יפ"ת דכשהוא ברבים כל אדם מאיזה שבט שיהיה אם הוא ברבים יכול לכוין האמת ובהכי ניחא קושית התוס' ביומא דפריך הש"ס מיהודה מחוקקי דאמאי לא פריך מהך דכתוב בתורה ומחוקק מבין רגליו. וע"פ האמור ל"ק דכיון דדריש להאי קרא על בני בניו של הלל שמלמדים תורה ברבים לא מצי למפרך דע"י סגולות אלו ללמד ברבים זוכים גם שאר שבטים ומשו"ה פריך מיהודה מחוקקי דמשמע ליה אפילו ביחיד. ועמ"ש בעניותין שם ביומא על קושית התוס' ותירוצם ע"ש בס"ד: