Petach Einayim on Mishnah Yadayim
1:1א׳:א׳
1 א

ראיתי להרב יעב"ץ בספר לחם שמים שכתב וז"ל בהקדמת פירוש הרמב"ם למסכתא זו כתוב נקדים וכו' נטילת ידים היא מחוייבת לאוכל פת. ואפילו היה חולין אמרו כל שטבולו במשקה צריך נט"י וכו' ולא אבין לו כי הפת צריכה נט"י אף בלא טבול משקה. ומ"ד טבול במשקה בעי נט"י גם בפירות וירקות בעי נט"י עכ"ל ותימה עליו שעירב דברי הרמב"ם והם שני דינים. וכונת הרמב"ם פשוטה כי הוא אמר נט"י מחוייבת לאוכל פת ואפילו היה חולין ואחר זה כתב אמרו כל שטבולו במשקה צריך נט"י וזהו אפילו לפירות וירקות והוא דין אחר. ואח"כ כתב אכן פירות של חולין אין חייבין נט"י חוזר לאוכל פירות ואינם מטובלים במשקה דדוקא פת צריך נט"י ולא פירות. ואח"כ כתב אמרו הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח וזה פשוט ומבואר וכן הרמב"ם בחיבורו פ"ו דברכות כתב אוכל פת ואפילו חולין וכו' וכן כל דבר שטיבולו במשקה וכו' ע"ש:

2 ב

ודע דבפירוש הרא"ש שם הביא דברי הרמב"ם הנזכרים ושם הלשון יותר מתוקן כאשר עיניך תחזינה משרים [כמדומה שזה [ש]הביא דברי הרמב"ם הנזכרים הוא הגהה ואינו מהרא"ש]: