Petach Einayim on Mishnah Middot
2:2ב׳:ב׳
1 א

א"ל ר' יוסי עשיתן כאלו עברו עליו את הדין וכו'. יש להבין דאטו נעלם מר' מאיר דבר זה. ואפשר דבעינן תרי מילי אחד שישוב וא' שיכירו בו שאינו עושה להערים רק פיו ולבו שוין ולכך ר"מ נקט סוף הדבר דכשישוב יתן בלבם שהוא שב בכל לב ואינו לגנוב דעתם ויכירו האמת וז"ש יתן בלבם ויקרבוך. והגם שזה כונת ר' מאיר סובר ר' יוסי דאין לומר לו כך דהוא לא יבין את זאת רק יסבור שעברו עליו את הדין ולכן צריך שיאמרו בלשון ברור יתן בלבד ותשמע לדברי חבירך ויקרבוך שיכירו שבאמת אתה שב. ונמצא שבדברים הללו נכלל הכל תחילת הכל שתשמע. ולא יחשדוך שאינו מלבד אלא יקרבוך ואין להקשות דמה הלשון אומרת השוכן בבית הזה יתן בלבך וכו' והלא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ואיך קאמר יתן בלבך. די"ל דבהכנעה זו שהוא אומר שהוא מנודה זהו אתערותא דלתתא ובעו רחמי שה' יגמור בעדו מאחר דאיכא התחלה יען כי נכנע ודוק: