Petach Einayim on Makkot 5bפתח עינים על מכות ה׳ ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Petach Einayim on Makkot 5b"
Toggle Reader Menu Display Settings
Petach Einayim on Makkot
5bה׳ ב

תנא בריבי אומר לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגין. מרן בכסף משנה הלכות עדות פ"כ דין ב' כתב שני טעמים לדבר למה אין נהרגין אם כבר נהרג ע"ש באורך. וטעם שני שכתב שם הם דברי הרמב"ן בפירושו על התורה וכ"כ הרב החינוך ודימהו להורג טריפה דפטור דגברא קטילא קטל וכן זה שנהרג ודאי היה חייב מיתה ומדהקב"ה עשה שימות על יד ב"ד הקדושים וא"כ העדים פטורים שהיה חייב מיתה כבר וכמ"ש הרמב"ן. ובספר קרבן העדה פירוש הירושלמי דף ד' ע"א בתוספותיו פקפק בטעמים אלו והוא טעמא טעים עש"ב ובשו"ת אהל יעקב להרב מהר"י ששפורטש זלה"ה בסימן טו"ב: