Paragraph 21כ״א
1 א

קומי אורי: (א) על כן באורים כבדו י"י וג' (ישעיה כד טו) במה מכבדין אותו באילין פנסייא ר' אבהו א' בשני מאורות ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים (בראשית א טז) הא כיצד חמה זורחת ומברכין עלה לבנה זורחת ומברכין עליה ורבנין אומ' א' הקב"ה לישר' בניי הואיל ואורי הוא אוריכם ואורכם הוא אורי אני ואתם נלך ונאיר לציון קומי אורי כי בא אורך (ישעיה ס א

2 ב

(ב) ר' אחא פתח אני י"י הוא שמי (שם מב ח) שהתניתי ביני לבין מלאכי השרת וכבודי לאחר לא אתן (שם) ר' מנחמה בשם ר' אבין אילו השעירים ותהילתי לפסילים (שם) א' הקב"ה כבודי איני נותן לאחר ואתם נותנים תהילתי לפסילים ולמי אני נותנו לציון קומי אורי כי בא אורך (שם ס א

3 ג

(ג) כי עמך מקור חיים באורך נראה אור (תהלים לו י) ר' יוחנן וריש לקיש ר' יוחנן א' חדא וריש לקיש א' תרתיי ר' יוחנ' א' חדא לאחד שהיה מהלך בדרך עם דימדומי החמה ובא אחד והדליק לו את הנר וכבה ובא אחר והדליק לו את הנר וכבה א' מיכן והילך איני ממתין אלא לאורו של בוקר כך אמרו ישר' לפני הקב"ה רבון העולמים עשינו לך מנורה בימי משה וכבת עשר בימי שלמה וכבו מיכן והילך אין אנו ממתינין אלא לאורך באורך נראה אור (שם) וריש לקיש אמ' תרתיי ריש לקיש א' למלך שהיה לו בן והזמין לו אורחים א' המלך לבנו בני רצונך לסעוד עם האורחים א' לו לאו א' לו ועם מי את רוצה לסעוד א' לו עמך כך א' הק' לישר' בניי רצונכם לסעוד עם אומות אמרו לפניו רבון העולמים אל תט לבי לדבר רע להתעולל עלילות ברשע (תהלים קמא ד) א' להם מפני שהן עוללות אין אתם מבקשים לסעוד עמהם אמרו לפניו רבון העולמים ובל אלחם במנעמיהם (שם) אין אנו חפצים במתנות הנעימות והיפות שלהם ובמי אנו חפצים במנות הנעימות והיפות שלך וריש לקיש א' חורי ריש לקיש א' למלך שהיה לו בת ובא אחד ותבע בה ולא היה הגון לה ובא אחר ותבע בה ולא היה הגון לה וכיון שבא אחר והיה הגון לה ותבע בה אמר קומי הנהרי דאתיא נהוריך כך אמ' הק' לישר' בניי הואיל ואורי הוא אורכם ואורכם הוא אורי אני ואתם נלך ונאיר לציון קומי אורי כי בא אורך (ישעיה ס א

4 ד

(ד) ר' פנחס בשם ר' ראובן א' עתיד הק' להביא סיני ותבור וכרמל ולבנות בית המקדש על גבי ראשיהם ומה טעמ' והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית י"י בראש ההרים (שם ב ב) א"ר חומא ודייך עד כאן אלא בית המקדש אומ' שירה וההרים עונים אחריו ומה טעמ' ונשא הוא מגבעות (מיכה ד א) ואין לשון זה ונשא אלא שירה ומה טעמ' וכנניהו שר הלוים במשא יסור במשא כי מבין הוא (ד"ה א' טו כב) ר' הושעיה בשם ר' אפס עתידה ירושלם לעשות קסילפנס לאומות העולם והם מהלכין לאורה ומה טעמ' והלכו גוים לאורך וג' (ישעיה ס ג) א"ר אחא נמשלו ישר' כזית זית רענן יפה פרי תואר (ירמיה יא טז) ונמשל הק' כנר נר אלהים נשמת אדם (משלי כ כז) מה דרכו של שמן להנתן בנר והן מאירים שניהם כאחת כך א' הקב"ה לישראל בניי הואיל ואורי הוא אורכם ואורכם הוא אורי אני ואתם נלך ונאיר לציון קומי אורי כי בא אורך (ישעיה ס א

… R’ Hoshaya said in the name of R’ Afes – in the future, Jerusalem will be as a torch for the nations of the world and they will go by her light. What is the reason? “And nations shall go by your light…” (Yeshayau 60:3) R’ Acha said – Israel is compared to an olive, “A leafy olive-tree fair with goodly fruit, has the Lord called your name…” (Yirmyahu 11:16) and the Holy One to a lamp, “Man's soul is the Lord's lamp…” (Mishle 20:27) Just as it is the way to put oil in a lamp and they give light together as one, so to the Holy One said to Israel – My children, since My light is your light and your light Mine, you and I will go together and illuminate Zion, “Arise, shine, for your light has come…” (Yeshayahu 60:1)

5 ה

(ה) תני ר' חייא מתחילת ברייתו של עולם צפה הקב"ה בית המקדש בנוי וחרב ובנוי בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ (בראשית א א) בנוי והארץ היתה תהו ובהו (שם ב) הרי חרב ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור (שם ג) הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבא ר' שמואל בר נחמן לפי שבעולם הזה מהלכין לאור החמה ביום ולאור הלבנה בלילה אבל לעתיד לבוא אינן עומדין להלוך לא לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה בלילה ומה טע' לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגה הירח לא יאיר לך (ישעיה ס יט) לאור מי מהלכין לאורו של הקב"ה הד"ה דכת' והיה לך י"י לאור עולם וג' (שם שם יט) א"ר חנינה חלונות היו בבית המקדש ומהם היתה אורה יוצאת לעולם ומה טעמ' ויעש לבית חלוני שקופים אטומים (מלכים א' ו ד) שקופות היו אטומות היו מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי להוציא אורה לעולם א"ר לוי בנוהג שבעולם אדם בונה לו טרקלין ועושה לו חלונותיו מקטינות מבחוץ ומרחיבות מבפנים כדי להכניס אורה לתוכה אבל חלונות בית המקדש לא היו כן אלא מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי להוציא אורה לעולם ר' ברכיה בשם ר' בצלה כת' וחלונות לו ולאילמיו (יחזקאל מ כה) כחלונות אין כת' כן אלא כהחלונות (שם) חלונות כהות היו אטומות היו מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי להוציא אורה לעולם ר' שמעון בן יוצדק שלח שאל את ר' שמואל בר נחמן א' ליה לפי ששמעתי שאתה בעל הגדה מאיכן היתה אורה יוצא לעולם א' ליה נתעטף הקב"ה באיצטלית לבנה והיה כל העולם כולו מבהיק מזיו הדרו אמרה ליה בלחישה א' ליה מקרא מלא הוא עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה (תהלים קד ב) ואת אומרה לי בלחישה א' ליה כשם שאמרו לי בלחישה כך אמרתי לך בלחישה ואילולי שדרשה ר' יצחק ברבים לא היה איפשר לאומרה קמיי כן מה הוון אמרין ר' ברכיה א' ממקום בית המקדש היתה אורה יוצא לעולם ומה טעמא והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבודו (יחזקאל מג ב) ואין כבודו אלא בית המקדש דכת' כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשינו (ירמיה יז יב

6 ו

(ו) כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאמים (ישעיה ס ב) ר' אבא בר כהנא ורבנין ר' אבא בר כהנא א' חשך ואפילה שימשו בארץ מצרי' ג' ימים שאר פיתחא כמה דהוא כתיב ויהי בחצי הלילה חסילה