Pesachim 70bפסחים ע׳ ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Pesachim 70b'
Toggle Reader Menu Display Settings
70bע׳ ב

במרובה מנא ידעי

with few people registered for it, so that each person receives a large portion of the offering. Therefore, there is no need for a Festival peace-offering or for a cleaver. The Gemara questions this answer: How do the owners know already on the thirteenth that only a small number of people will be registered for the Paschal lamb? Perhaps more people will register for the offering before it is slaughtered, in which case we should assume that the cleaver was immersed, as it might be necessary to bring a Festival peace-offering together with the Paschal lamb.

ואלא שבא בטומאה סוף סוף מנא ידעי

Rather, we must say that we are talking about a Paschal lamb that came in a state of ritual impurity, in which case a Festival peace-offering is not brought, and consequently there is no need for a cleaver. The Gemara asks: Ultimately, how do the owners know already on the thirteenth when they are immersing their knives that the Paschal lamb will be brought in ritual impurity, so that they need not immerse their chopping knives? Perhaps it will turn out that most of the community is ritually pure.

דמית נשיא דמית נשיא אימת אילימא דמית בשלשה עשר סכין למה לי דמטבליה ואלא דמית בארבעה עשר מאי שנא סכין דמטביל ומאי שנא קופיץ דלא מטביל לה

The Gemara answers that we are talking about a situation where the Nasi died, in which case all of Israel must defile themselves in order to participate in his burial. The Gemara asks: When did the Nasi die? If you say that he died on the thirteenth and everyone became ritually impure as a result, why do I need to immerse the slaughtering knife to begin with? It will become ritually impure again in any event. Rather, he died on the fourteenth and they did not know in advance that the Paschal lamb would be brought in a state of impurity. But if so, what is different about the slaughtering knife that he immerses it and what is different about the cleaver that he does not immerse it?

לא צריכא דנשיא גוסס בשלשה עשר סכין דחד ספיקא מטביל לה קופיץ דתרי ספיקי לא מטביל לה

The Gemara answers: It was necessary to teach this halakha only in a case where the Nasi was in a dying state on the thirteenth. With regard to a slaughtering knife, about which there is only one doubt, that perhaps the Nasi will die before the Festival and the Paschal lamb will be brought in a state of ritual impurity, he immerses it, for if the Nasi does not die he will need a ritually pure knife to slaughter his Paschal lamb. With regard to a cleaver, about which there are two doubts, that perhaps the Nasi will die and a ritually pure knife will not be needed, and that even if he does not die, perhaps the meat of the Paschal lamb will be plentiful and the Festival peace-offering will not be brought, he does not immerse it.

תניא יהודה בן דורתאי פירש הוא ודורתאי בנו והלך וישב לו בדרום אמר אם יבוא אליהו ויאמר להם לישראל מפני מה לא חגגתם חגיגה בשבת מה הן אומרים לו תמהני על שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון שהן חכמים גדולים ודרשנין גדולים ולא אמרו להן לישראל חגיגה דוחה את השבת

It was taught in a baraita: Yehuda ben Dortai separated himself from the other Rabbis, he and Dortai his son, and went and settled in the south so that he would not be obligated to bring the Paschal lamb, seeing that he was at a great distance from Jerusalem. He did this because he disagreed with the Rabbis with regard to the Festival peace-offering of the fourteenth, which in their view does not override Shabbat. He said: If Elijah will come and say to the Jewish people: For what reason did you not sacrifice the Festival peace-offering on Shabbat, what will they say to him? I am astounded at the two most eminent scholars of the generation, Shemaya and Avtalyon, who are great sages and great expositors of the Torah, and yet they did not tell the Jewish people that even the Festival peace-offering of the fourteenth overrides Shabbat.

אמר רב מאי טעמא דבן דורתאי דכתיב וזבחת פסח לה׳ אלהיך צאן ובקר והלא אין פסח אלא מן הכבשים ומן העזים אלא צאן זה פסח בקר זו חגיגה ואמר רחמנא וזבחת פסח

Rav said: What is ben Dortai’s reason? As it is written: “And you shall slaughter the Paschal offering to the Lord your God from the flock and from the herd, in the place which the Lord shall choose to rest His name there” (Deuteronomy 16:2). A question must be asked: Does the Paschal offering come from the herd, i.e., from cattle? Doesn’t the Paschal offering come from only the sheep and from the goats, as commanded in the book of Exodus (12:5)? Rather, the verse should be understood as follows. “Flock”; this is referring to the Paschal offering. “Herd”; this is referring to the Festival peace-offering that is brought along with it. And the Merciful One says: “And you shall slaughter the Paschal offering,” thus teaching that the two offerings are sacrificed together. From here ben Dortai derived that the Festival peace-offering of the fourteenth is like the Paschal offering in every way, and so it too overrides Shabbat.

אמר רב אשי ואנן טעמא דפרושים ניקו ונפרוש אלא קרא לכדרב נחמן הוא דאתא דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה מניין למותר הפסח שקרב שלמים

Rav Ashi said: Need we arise and explain the reason of those who separated themselves from the other Rabbis? Ben Dortai and his son broke away from all the other sages of the Jewish people, and we need not occupy ourselves with the opinions of such people. Rather, the verse comes to explain the opinion of Rav Naḥman, for Rav Naḥman said that Rabba bar Avuh said: From where is it derived that a leftover Paschal offering is sacrificed as a peace-offering? A leftover Paschal offering is an animal that had been consecrated as a Paschal offering but was subsequently lost and later found after a different animal had already been sacrificed in its place. Alternatively, if one set aside and consecrated money for the purchase of a Paschal lamb and then the price of livestock dropped so that there was money left over after the purchase was made, the extra money has the status of a leftover Paschal lamb.

שנאמר וזבחת פסח לה׳ אלהיך צאן ובקר וכי פסח מן הבקר בא והלא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העזים אלא מותר הפסח יהא לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר

As it is stated: “And you shall slaughter the Paschal offering to the Lord your God from the flock and from the herd.” Does the Paschal offering come from the herd? Doesn’t it come from only the sheep and from the goats? Rather, the verse comes to teach that a leftover Paschal offering shall be brought as something that comes from the flock and from the herd, that is, as a peace-offering, which may be brought from all types of flock and cattle, including both males and females.

ורבנן מאי טעמא לא דחי שבת הא ודאי קרבן ציבור הוא

The Gemara asks about the crux of the matter: And according to the opinion of the Rabbis, what is the reason that the Festival peace-offering does not override Shabbat? It is certainly a communal offering, and all communal offerings override Shabbat.

אמר רבי אילעא משום רבי יהודה בן ספרא אמר קרא וחגתם אתו חג לה׳ שבעת ימים בשנה שבעה שמונה הוו אלא מכאן לחגיגה שאינה דוחה את השבת

Rabbi Ile’a said in the name of Rabbi Yehuda ben Safra: The verse said with regard to the festival of Sukkot: “And you shall celebrate it as a Festival for the Lord, seven days in the year; it shall be a statute forever in your generations; you shall celebrate it in the seventh month” (Leviticus 23:41). Now is the festival of Sukkot seven days? They are eight days, as the Eighth Day of Assembly is always celebrated at the conclusion of Sukkot. Rather, from here we derive that the Festival peace-offering [ḥagiga], about which the verse states: “And you shall celebrate [veḥagotem] it,” does not override Shabbat. Since every eight-day period contains a Shabbat, the Torah said that the Festival [ḥag] is celebrated, i.e., the Festival peace-offering [ḥagiga] can be brought the entire seven days of the Festival.

כי אתא רבין אמר אמרתי לפני רבותי פעמים שאי אתה מוצא אלא ששה כגון שחל יום טוב הראשון של חג בשבת אמר אביי אבין תכלא לימא כי הא מילתא שמנה לא משכחת לה כלל שבעה איתא ברוב שנים

When Ravin came from Eretz Yisrael to Babylonia, he said: I said before my teachers, pointing out the following difficulty with regard to this source: There are times when you find only six days on which the Festival peace-offering can be brought, for example, when the first day of the Festival occurs on Shabbat, in which case the Eighth Day of Assembly also falls on Shabbat, and so there are only six days on which the Festival peace-offering may be brought. Abaye said: Would the bereaved Avin, another name for Ravin, say such a thing and be so careless as to ask an unfounded question? There is a big difference: Eight you do not find at all; the eight days of the Festival cannot possibly pass without a Shabbat. But seven days on which the Festival peace-offering can be brought are in fact found in most years.

אמר עולא אמר רבי אלעזר שלמים ששחטן מערב יום טוב אינו יוצא בהן לא משום שמחה ולא משום חגיגה משום שמחה דכתיב וזבחת ושמחת בעינן זביחה

Ulla said that Rabbi Elazar said: With regard to peace-offerings that one slaughtered on the eve of the Festival, one fulfills with them neither the mitzva to bring peace-offerings of rejoicing nor the mitzva to bring a Festival peace-offering. The mitzva of bringing peace-offerings of rejoicing is not fulfilled, as it is written: “And you shall slaughter peace-offerings and eat there, and you shall rejoice before the Lord your God” (Deuteronomy 27:7). Based on this verse, we require that the slaughter be