Pesachim 113bפסחים קי״ג ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Pesachim 113b"
Toggle Reader Menu Display Settings
113bקי״ג ב
1 א

תני תנא קמיה דרבא ורב ספרא צהבו פניו דרב ספרא אמר לו רבא לאו כגון מר אלא כגון רב חנינא ורב אושעיא דהוו אושכפי בארעא דישראל והוו יתבי בשוקא דזונות ועבדי להו מסאני לזונות ועיילי להו אינהו מסתכלי בהו ואינהו לא מדלן עינייהו לאיסתכולי בהו ומומתייהו הכי בחייהן רבנן קדישי דבארעא דישראל:

When the tanna taught this baraita before Rava and Rav Safra, Rav Safra’s face lit up with joy, as he was listed among those praised by God. Rava said to him: This does not refer to someone like the Master. Rather, the statement applies to people like Rav Ḥanina and Rav Oshaya, who were cobblers in Eretz Yisrael, and they would sit in the marketplace of prostitutes and fashion shoes for prostitutes. And the prostitutes would enter their shops and look at them. However, due to their piety, these Sages did not raise their eyes to look at the women. And those prostitutes were so impressed with this behavior that when they swore, they would say as follows: By the lives of the holy Sages of Eretz Yisrael. It is this type of bachelor who is praised by Heaven.

2 ב

שלשה הקדוש ברוך הוא אוהבן מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר ומי שאינו מעמיד על מדותיו שלשה הקדוש ברוך הוא שונאן המדבר אחד בפה ואחד בלב והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד לו והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי

The Gemara cites a similar statement. The Holy One, Blessed be He, loves three people: One who does not get angry; one who does not get drunk; and one who is forgiving. The Holy One, Blessed be He, hates three people: One who says one statement with his mouth and means another in his heart, i.e., a hypocrite; one who knows testimony about another person and does not testify on his behalf; and one who observes a licentious matter performed by another person and testifies against him alone. His testimony is meaningless, as he is the only witness; consequently, he merely gives the individual a bad reputation.

3 ג

כי הא דטוביה חטא ואתא זיגוד לחודיה ואסהיד ביה קמיה דרב פפא נגדיה לזיגוד אמר ליה טוביה חטא וזיגוד מינגד אמר ליה אין דכתיב לא יקום עד אחד באיש ואת לחודך אסהדת ביה שם רע בעלמא קא מפקת ביה

The Gemara comments: This is like that incident where Tuveya sinned with immorality, and Zigud came alone to testify about him before Rav Pappa. Rav Pappa instructed that Zigud be lashed. Zigud said to him: Tuveya sinned and Zigud is lashed, an objection that became a popular saying. He said to him: Yes, as it is written: “One witness shall not rise up against a man” (Deuteronomy 19:15), and you testified against him alone. You have merely given him a bad reputation.

4 ד

אמר רבי שמואל בר רב יצחק אמר רב מותר לשנאתו שנאמר כי תראה חמור שנאך רובץ תחת משאו מאי שונא אילימא שונא גוי והא תניא שונא שאמרו שונא ישראל ולא שונא גוי

Rabbi Shmuel bar Rav Yitzḥak said that Rav said: Although one who sees another committing a sin should not testify against him by himself, he is nonetheless permitted to hate him, as it is stated: “If you see the donkey of he who hates you lying under its load” (Exodus 23:5). The Gemara clarifies this verse: What is the meaning of he who hates you mentioned in the verse? If you say it is referring to a gentile who hates you, but wasn’t it taught in a baraita that the phrase: He who hates, of which the Torah spoke, is a Jew who hates you, not a gentile who hates you?

5 ה

אלא פשיטא שונא ישראל ומי שריא למסניה והכתיב לא תשנא את אחיך בלבבך אלא דאיכא סהדי דעביד איסורא כולי עלמא נמי מיסני סני ליה מאי שנא האי אלא לאו כי האי גוונא דחזיא ביה איהו דבר ערוה

Rather, it is obvious that the verse is referring to a Jew who hates you. But is one permitted to hate a fellow Jew? But isn’t it written: “You shall not hate your brother in your heart” (Leviticus 19:17), which clearly prohibits the hatred of another Jew? Rather, perhaps you will say that the verse is referring to a situation where there are witnesses that he performed a sin. However, in that case, everyone else should also hate him. What is different about this particular person who hates him? Rather, is it not referring to a case like this, when he saw him perform a licentious matter? He is therefore permitted to hate him for his evil behavior, whereas others who are unaware of his actions may not hate him.

6 ו

רב נחמן בר יצחק אמר מצוה לשנאתו שנאמר יראת ה׳ (שונאי) רע אמר רב אחא בריה דרבא לרב אשי מהו למימרא ליה לרביה למשנייה אמר ליה אי ידע דמהימן לרביה כבי תרי לימא ליה ואי לא לא לימא ליה

Rav Naḥman bar Yitzḥak said: Not only is this permitted, it is even a mitzva to hate him, as it is stated: “The fear of God is to hate evil” (Proverbs 8:13). Rav Aḥa, son of Rava, said to Rav Ashi: What is the halakha with regard to whether one who saw someone sin may tell his teacher so that he too will hate him? Rav Ashi said to him: If the student knows that he is trusted by his teacher as two witnesses, and therefore his statement will be accepted, he should tell him, and if he is not trusted by his teacher as two witnesses, he should not tell him.

7 ז

תנו רבנן שלשה חייהן אינם חיים הרחמנין והרתחנין ואניני הדעת ואמר רב יוסף כולהו איתנהו בי

The Sages taught: There are three types of people whose lives are not lives, due to their constant suffering: The compassionate, the hot tempered, and the delicate. Rav Yosef said: All of these attributes are found in me.

8 ח

תנו רבנן שלשה שונאין זה את זה אלו הן הכלבים והתרנגולין והחברין ויש אומרים אף הזונות ויש אומרים אף תלמידי חכמים שבבבל

Furthermore, the Sages taught: Members of three groups hate other members of the same group: Dogs, roosters, and the Persian priests. And some say: Also prostitutes. And some say: Also Torah scholars in Babylonia.

9 ט

תנו רבנן שלשה אוהבין זה את זה אלו הן הגרים ועבדים ועורבין

Likewise, the Sages taught: Members of three groups love one another: Converts, slaves, and ravens.

10 י

ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס מתגאה על הציבור בחנם ויש אומרים אף המגרש את אשתו פעם ראשונה ושניה ומחזירה

Four types of people cannot be endured by anyone: An arrogant pauper; a wealthy person who denies monetary claims against him; a lecherous old man; and a leader who lords over the community for no cause. And some say: Also one who divorces his wife once and twice and takes her back a third time. He should decide definitively whether or not he wants her.

11 יא

ותנא קמא זימנא דכתובתה מרובה אי נמי יש לו בנים הימנה ולא מצי מגרש לה

The Gemara asks: And why didn’t the first tanna mention this case of a man who remarries his wife after two divorces? The Gemara answers: Sometimes the husband’s payment to her in the event of divorce, as stipulated in her marriage contract, is large, and since he is unable to pay he is forced to take her back. Alternatively, he has children with her and cannot divorce her, as he wants someone to care for them.

12 יב

חמשה דברים צוה כנען את בניו אהבו זה את זה ואהבו את הגזל ואהבו את הזמה ושנאו את אדוניכם ואל תדברו אמת

The Gemara continues: Canaan commanded his sons with regard to five matters that are apparently normal behavior for slaves: Love one another, love robbery, love promiscuity, hate your masters, and do not speak the truth.

13 יג

ששה דברים נאמרים בסוס אוהב את הזנות ואוהב את המלחמה ורוחו גסה ומואס את השינה ואוכל הרבה ומוציא קמעה ויש אומרים אף מבקש להרוג בעליו במלחמה

Six matters are said with regard to a horse: It loves promiscuity, it loves war, its demeanor is arrogant, it despises sleep, it eats much, and it excretes little. And some say: Just as a horse always rushes straight into the heat of a battle, it also attempts to kill its master in war.

14 יד

שבעה מנודין לשמים אלו הן יהודי שאין לו אשה ושיש לו אשה ואין לו בנים ומי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד תורה ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו והמונע מנעלים מרגליו ויש אומרים אף מי שאין מיסב בחבורה של מצוה

Seven are ostracized by Heaven, despite the fact that they have not been ostracized in any court: A Jew who does not have a wife; and one who has a wife but has no sons; and one who has sons whom he does not raise to engage in Torah study; and one who does not have phylacterieson his head, and phylacteries on his arm, and ritual fringes on his garment, and a mezuza in his doorway; and one who withholds shoes from his feet. And some say: Also one who does not sit with a group that is partaking of a feast in celebration of a mitzva.

15 טו

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי שמואל בר מרתא אמר רב משום רבי יוסי איש הוצל מניין שאין שואלין בכלדיים שנאמר תמים תהיה עם ה׳ אלהיך

Rabba bar bar Ḥana said that Rabbi Shmuel bar Marta said that Rav said, citing Rabbi Yosei of Hutzal: From where is it derived that one may not consult astrologers? As it is stated: “You shall be wholehearted with the Lord your God” (Deuteronomy 18:13). The Torah demands absolute faith in God and acceptance of His justice, without attempting to predict the future.

16 טז

ומניין היודע בחבירו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד שחייב לנהוג בו כבוד שנאמר כל קבל די רוח יתירא ביה [ומלכא עשית להקמותיה על כל מלכותא]

And from where is it derived concerning one who knows about another that he is greater than him, even in one matter, that he must treat him with respect? As it is stated: “Because a surpassing spirit was in him, the king thought to set him over the whole realm” (Daniel 6:4). This verse teaches that one who is in any way greater than another person is worthy of his respect.

17 יז

והיושבת על דם טהור אסורה לשמש עד כמה אמר רב עונה

And it was also stated by Rabba bar bar Ḥana: With regard to a woman who was observing her days of ritually pure blood, and those days have ended, she is prohibited to engage in intimacy immediately, lest she see ritually impure blood. Any blood emitted by a woman within forty days after giving birth to a male child or eighty days after giving birth to a female child is ritually pure. After this period of time has passed, a woman should not have relations with her husband immediately. The Gemara asks: Until when is she prohibited to her husband? Rav said: She must wait a set interval of time for the ritual impurity of a nidda, i.e., either one day or one night.

18 יח

תנא הוא יוסף איש הוצל הוא יוסף הבבלי הוא איסי בן גור אריה הוא איסי בן יהודה הוא איסי בן גמליאל הוא איסי בן מהללאל ומה שמו איסי בן עקביה שמו הוא רבי יצחק בן טבלא הוא רבי יצחק בן חקלא הוא רבי יצחק בן אלעא הוא

With regard to Rabbi Yosei of Hutzal, it was taught: The Yosef of Hutzal mentioned in other places in the Gemara is the same person as Yosef the Babylonian. Yosef is the full name of Yosei. Furthermore, he is also known as Isi ben Gur Arye, he is Isi ben Yehuda, he is Isi ben Gamliel, and he is Isi ben Mahalalel. And what is his real name? His real name is Isi ben Akavya. Similarly, the Sage Rabbi Yitzḥak ben Tavla is also known as Rabbi Yitzḥak ben Ḥakla, who is Rabbi Yitzḥak ben Ela. These are two cases of one Sage with several names.