Otzar Midrashim
Midrash Abba Gorion אבא גוריון
1 א

אבא גוריון: נקרא ג״כ אגדתא דמגילתא או מדרש מגילה, לפי שנוסד על מגילת אסתר. ר׳ אהרן יעלינעק הוציאו לאור בבית המדרש חדר א' (לייפציג תרי״ג) ע״פ כ״י הנמצא באוצר הספרים בהמבורג קובץ 37, אך בכ״י זה נחסרו מאמרים שלמים ומאמרים אחרים נתקצרו במלת "וכו'". ר׳ שלמה באבער הו״ל המדרש הזה ע"פ כ״י ישן הגנוז ברומא וע״פ השואה עם עוד חמשה כ״י אחרים, והדפיסו עם מדרש פנים אחרים ומדרש לקח טוב שלשתם על מגילת אסתר בשם ספרי דאגדתא (ווילנא תרמ״ז).

2 ב

עי׳ ערך אבא גוריון באוצר ישראל, והקדמת רש״ב בספרי דאגדתא.