Ohr Zarua LaTzadik
Introduction הקדמת המעתיק
1 א

כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ד' צבאות הוא:

2 ב

ספר

3 ג

אור זרוע לצדיק

4 ד

כולל עניינים חמשה. מאת אדמו"ר בוצינא קדישא. נהורא סגיא ונפישא. רב ספריא. כחד מן קאמיא. בכל אורייתא קדישא. כייל לן במדה רבתא וגדישא. דחילא וטמירא ופרישא. וגם אתא בשלם בפרדסא. דשבעא חכמתא וביונתא. וחזא בעין שפירתא. ית יקרא דשכינתא. ה"ה רב האי גאון הגאונים. לו נגלו כל רזין ומטמונים כאחד מן הקדמונים. קודש קדשים. מופלא ומובחר שבאנשים, כבוד קדושת שמו

5 ה

רבינו צדוק הכהן זצוקללה"ה זי"ע מלובלין בן הרב הגאון החסיד ר' יעקב הכהן זצ"ל האבד"ק קריזבורג

6 ו

ואלה העניינים שבסה"ק הזה א. ענין גלות מצרים. ב. אל"ף ובי"ת רבתי וזעירא כתוב שם בראש הכתי"ק "בס"ד פה וולאדווקא". ג. שימושי אותיות א"ב. ד. מאמר על מהות לשון קודש. ה. חידושים על איזה הלכות מהרמב"ם וחדושים והערות בדרך קצרה על הרי"ף והמרדכי ונו"כ ממס' ברכות ושבת. וכתוב שם בראש הכתי"ק בזה הלשון "אלו הכתבים כד הוינא טליא כבן י"ג כתבתי כרך זה" זי"ע ועכי"א:

7 ז

וכבר האיר רבינו זי"ע את עינינו ולבנו בספריו הקדושים ג' חלקי פרי צדיק על התורה, ובשו"ת תפארת צבי. ובספה"ק צדקת הצדיק. רסיסי לילה. דובק צדק. מחשבות חרוץ. דברי סופרים. משיב צדק. פוקד עקרים. תקנת השבין. שיחת מלאכי השרת. ישראל קדושים. ועוד נשאר בכתובים מכתי"ק עשר ידות בנגלות ובנסתרות ד' יזכנו להוציאם לאורה. כרצון רבינו הקדוש שר התורה. זכותו הגדול יעמוד לנו ולכל בית ישראל אמן: בס"ד הועתק אות באות מכתי"ק ונסדר והוגה והובא לבית הדפוס על ידי שלמה גבריאל (מרגליות) ראזענטאל מווארשא כעת בלובלין בהרב הגאון החסיד בנש"ק ה"ר מרדכי זאב זצ"ל האבד"ק קאלביעל.

8 ח

לובלין בדפוס של ר' מנחם מענדיל שניידמעססער נ"י שנת מרגליו"ת

9 ט

בס"ד אודה לד' על חסדו הטוב אשר גמלני בזכות אבותי הקדושים זצללה"ה נבג"מ להיות נטפל לקדשי קדשים להעתיק ולסדר ולהגיה ולהוציא לאורה זה כמה שנים את כתי"ק של מרן אדמו"ר גאון הגאונים ראש לחכמים ונבונים אור ישראל וקדושו רכב ישראל ופרשו רבינו הכהן מלובלין זי"ע ועכי"א. וגם עתה קבצתי ה' קונטרסים קטנים כתובים בעצם ידי קדשו בלי נקובת שם מרבינו זי"ע ואספתים להיות לאחדים וקראתים בשם הנאה להם אור זרוע לצדיק מטעם המבואר הלאה בתולדות רבינו. והעתקתים וסדרתים והגהתים באיזה מקומות והקפתים בשני חצאי עגולה כזה ( ). אולם כל מה שכתוב בהסה"ק בשני חצאי מרובע כזה [] הוא הכל מעצם כתי"ק של רבינו הקדוש זי"ע. אולם ישאל השואל מה לך כי הבאת מנחה לד' ולישראל מאיזה קובצים קטנים קטני הכמות רבי האיכות מהכתי"ק הלא יש ויש עוד בכתי"ק רבינו הכהן הגדול זי"ע הרבה קובצים גדולים פרי קודש הלולים בכל מקציע שבתורה. על זה אשיבך קורא נעים שהאמת כן הוא וכל יקר ראתה עיני בכתי"ק של רבינו זי"ע אבל לדאבוני ולדאבון לב כל ישראל נפלו הכתי"ק האלו תחת ידי אדונים קשים. אשר לעשות רצון רבינו זי"ע אינם חשים. ומועלים ידיהם בקדשי קדשים. להיות תמיד הכתי"ק סגורים בתיבותיהם בין הקרשים. ומחמת ערפיהם הקשים. לא יפול בהם חששים. אולי חס ושלום יהיה למאכל להרקב ולהעשים. ומונעים בר מבני ישראל אשר אותם ידרשום. ללמוד תורת איש אלקים חכם חרשים. ולאלה האדונים. לא יחסר להם אמתלאות שונים. אף כי להרבות גאונם. או בכדי למלאות גרונם. הם סותרים ולא בונים. לא אכנה שם לא הם ולא המונם:

10 י

וסהדי במרומים כי גם זה המעט הכמות ורב האיכות באף עמדה לי הן בהשג ידי אותם והן בהעתקתי והוצאתם האורה. ואף ספרים לא השגתי בהם לעיין. ומראה מקומות לציין. ואולי על ידי זה וגם מרוב יושר ודקות הכתב טעיתי חלילה איזה פעם באיזה תיבה (אם כי תלי"ת מועטים המה) אבקש סליחה מבעל הסליחה ית"ש כי מרוב עוני ולחץ ובוז. העתקתי את הספר התורה הזאת. להיות לכל בני ישראל למופת ולאות. כן יזכני השם יתברך מהיום ועד עולם להעתיק כתי"ק של רבינו הקדוש הכהן הגדול זי"ע מתוך אושר ורחבה. ולהוציאם התורה ברוח נדיבה. חטיבה מול חטיבה. וזכות רבינו אור עינינו ולבנו. יגן עלינו. בכל מקומות מושבותינו. עד נזכה לציון נחמתינו. ולתפארת בית מקדשינו. אכי"ר: שלמה גבריאל בהרהגה"ח הרמ"ז זצ"ל בהרהגה"ח ר' שלמה גבריאל זצ"ל בהרהגה"ח ר' יהושע העשיל זצ"ל בהרב רבינו צבי הירש זצ"ל אבד"ק לובלין. בהרב רבינו שאול זצ"ל אבד"ק לובלין בהרב רשכבה"ג רבינו מאיר מרגליות זצ"ל רב המדינה והאבד"ק לבוב ואוסטרהא בעל שו"ת מאיר נתיבים זי"ע ועכי"א:

11 יא

ואשר טוב עשו בעמם יהיו לזכרון נצח ולמופת לרבים. ה"ה אהובינו וידידינו. אשר המה ואבותיהם זכו להיות בהיכל הקודש להסתופף בצל צח של מורינו ורבינו. רוח אפינו. עמוד תורתינו. הכהן הגדול זכותו יגן עלינו. ה"ה הרה"ח המופלגים ר' אליעזר צבי ציגעלמאן שיחי' מפיאסק (בהרה"ח המופלג ר' נח שיחי' ממאדזיץ) ודודו ר' יהושע אקערמאן מפיאסק שיחי' בהרה"ג החסיד ר' זאב דוב ז"ל אבד"ק מאדזיץ. אשר נדבה רוחם הטהור להוציא מכספיהם על הדפסת הספר הקדוש הזה. וזכות רבינו הקדוש כהנא רבא זצוק"ל בטח יעמוד להם ולזרעיהם עד עולם. כהבטחתו הקדושה קודם עלותו השמימה שימליץ טוב ויגן בזכותו על כל העוסקים והמסייעים להפיץ אור תורתו הקדושה על פני התבל זי"ע ועכי"א: ידידם המעתיק הנ"ל:

12 יב

בס"ד שם הספר הקדוש הזה אשר קראנו בשם הנאה לו אור זרוע לצדיק אמר ידידי הרה"ח המופלג ר' אליעזר צבי ציגעלמאן נ"י על שם הכתוב ולכל בני ישראל היה אור במושבותם והקונטרעס הראשון שבסה"ק הזה מדבר בענין גלות ויציאת מצרים עכ"ד. ולדעתי על שם הכתוב (תהלים צ"ז י"א) אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. ואיתא בזוה"ק (חלק א' מ"ה ב) וכן בזוהר חדש (ר"פ בראשית) וכד אסתכל קודשא בריך הוא באינון דרין דרשיעיא גניז ליה לצדיקיא הדא הוא דכתיב אור זרוע לצדיק כו' עיי"ש. ואיתא בספר הבהיר (סימן ל"ז) על פסוק זה שלקח הקב"ה מאורו הטוב וכלל ל"ב נתיבות החכמה נתנו לעולם הזה כו' הוי אומר אוצרה של תורה שבעל פה כו' עיי"ש. ועיין מדרש תנחומא (נח סימן ג') ובחגיגה (י"ב ע"א) ובתענית (ט"ו ע"א) ובבראשית רבה (פרשה ג') ובשאר דוכתי. ועיין בסה"ק פרי צדיק (חלק א' חנוכה מאמר ב') שכתב שם רבינו הקדוש הכהן המחבר זי"ע ויש שזוכין לאור הראשון על ידי בחי' הוד וזהו תורה שבעל פה של משה רבינו ע"ה כו' ויש שזוכין לאור הראשון על ידי בחי' הדר דאיתא בזוה"ק (ח"ב קפ"ו ב) מאן איהו הדר דא צדיק שהוא בחי' יוסף הצדיק כו' עיי"ש בנועם דברי קדשו. וכן ידוע בסה"ק בשם רבינו הקדוש מאיר הגולה הבעש"ט זי"ע דגניזת האור הזה היה בהתורה דכל הלומד לשמה זוכה להשיג מהתורה האור הגדול הזה. ונפלאות מדובר בזה בסה"ק סוד יכין ובועז מתלמידו הגדול והקדוש רשכבה"ג זקני רבינו מאיר מרגליות רב המדינה דלבוב ואוסטראה בעל שו"ת מאיר נתיבים איך שבעצמו ראה אצלו התגלות אור הגנוז הזה ושגם אותו למד דרך הקודש הזה איך לבוא לידי השגה הנפלאה עיין שם נועם דבריו הקדושים. וכאשר ידוע ומפורסם בכל העולם שרבינו הקדוש הכהן המחבר זי"ע היה האוצר של כל התורה שבעל פה ומרוב קדושתו וטהרתו וחסידותו ופרישותו זכה להיות כלול מכל המדות הקדושות. לכן שפיר נאה לקרות הסה"ק שלו בשם אור זרוע לצדיק ועל ידי גילוי אור זרוע לצדיק הזה יתהוה שמחה לכל ישרי לב ואין כאן מקום להאריך עוד בזה.

13 יג

ומפני שנשאר עוד נייר חלק אציג כאן מה שמצאתי בכתי"ק של רבינו הק' הכהן זי"ע בדף אחד קטן בודד שלש עשרה הדרכות ישרות והנני מעתיק אות באות כפי שכתוב בכתי"ק זכותו הגדול יעמוד לנו ולכל בני ישראל ישראל אמן: שלמה גבריאל בהרמ"ז זצ"ל הנזכר לעיל.